Scroll naar Subkopje 2 Wat is nu precies Klassieke Homeopathie 3 Wat is de Basis van Gezondheid en Ziekte? 4 Empirisch Onderzoek, 5 Internationaal Wetenschappelijk Onderzoek, 6 Wetgeving en 7 Links en 8 klik op kop Over bovenaan voor Intro Wat is nu precies Klassieke Homeopathie

of lees Inleiding:

Kennis over de werking

Klassieke Homeopathie is een natuurlijke manier om het eigen herstelvermogen ofwel vitaliteit weer goed te laten werken, en kent geen toxische bijwerkingen, door het proces van bereiding. 
Het daardoor zeer geschikt om ook te gebruiken bij kwetsbare groepen als zwangeren, baby’s en ouderen.

Blokkades in het zelf-herstellend vermogen en afvalstoffen, die de oorzaak van klachten zijn, worden opgeruimd. Daardoor gaat het zelf-herstellend vermogen weer beter werken. Denk aan een wondje wat vanzelf normaal weer geneest. Er volgt een herstelproces.nul

Wat is nu precies klassieke homeopathie?

In de Griekse Oudheid leefde Hippocrates op Kos, 460-377vC en zijn visie had als uitgangspunt de mens ofwel de zieke en daarmee de gehele ziekte ofwel vitaliteit te behandelen. Zo was ook Paracelsus 1493-1543 arts en wetenschapper die anders naar ziekte keek. Belangrijk is altijd het basisprincipe van niet schaden (in het latijn heet dit basisbegrip: Primum non nocere).

Rond 1800 ontdekte Samuel Hahnemann, Arts en Vertaler bij het vertalen van een tekst voor een apotheker over de werkzaamheid van de kinabast. Hij vond dat de aangegeven reden van werking voor malaria en wisselkoortsen niet door de bittere smaak kon komen. Dat werd in het vertaalwerk als reden voor de werking aangegeven. Nieuwsgierig als hij was probeerde hij dit medicijn uit, verdunde en schudde het. Zo kwam hij er achter dat er na veel schudden een dynamische werking tevoorschijn kwam. Hij nam waar dat die werking het eigen herstelvermogen genas. Want daarna werden klachten voor veel langere tijd rustig en ging het ook veel beter met de patiënt. Dus het werkte op de ziekte die dieper zit. Er kwamen geen diepere problemen boven, zoals hij vaak zag.

Zo ontdekte hij het similia-principe ofwel Similia Similibus Curentur: het gelijkende (de geschudde vorm) kon gelijkende verstoring of blokkade in de dynamis ofwel eigen herstelvermogen opheffen, waardoor dit eigen herstelvermogen weer gaat werken. Daarna herstelt iemand weer zelf en gaan klachten volgens een bepaald proces herstellen.
De vitaliteit is blijvend beter dan daarvoor.

Hij probeerde dit ook voor vele andere grondstoffen en ontdekte dat de verdunde en geschudde vorm de dynamis of eigen herstelvermogen goed reageerde en ook heel veel kwalen verbeterden, zonder bijwerkingen. Volgens Hahnemann stimuleerde het de levenskracht ofwel vitaliteit ofwel eigen herstelvermogen of zelf-genezend vermogen en hoe hij dit noemde: de dynamis. Als dit weer goed functioneerde na een medicijn dat hij gaf met het speciale proces van bereiding wat hij eerder ontdekte, zag hij vervolgens iemand herstellen. In het latijn heet dit ook wel vis medicatrix naturae.

De methode van testen die Hahnemann deed werd op dezelfde manier ook gedaan door anderen. Verspreid over continenten in de 200 jaar daarna wereldwijd, werden testen voor veel grondstoffen gedaan. Nog steeds komen er jaarlijks nieuwe klassiek homeopathische medicijnen bij. 
Inmiddels zijn er meer dan 6000 klassiek homeopathische medicijnen uit het planten-, mineralen- en dierenrijk, die allemaal individueel kunnen werken op de dynamis.

Wereldwijd werd er later met deze vorm, de klassieke homeopathie sindsdien gewerkt. Na Europa ging ook de VS, Zuid Amerika, India en later de rest van de wereld homeopathie toepassen. 
Het Britse koningshuis zweert hierbij en kiest altijd eerst voor deze vorm van homeopathie.

In India worden mensen eerst met deze vorm van herstel geholpen, en alleen wanneer echt noodzakelijk overgegaan op bv anti biotica, wat zelden nodig is, zo ook bij epidemieën.

In Zwitserland wordt homeopathie vergoed vanuit de Nationale Verzekering is algemeen geaccepteerd hiervoor.

Wat is de basis van gezondheid en ziekte?

Een klassiek homeopaat kijkt naar waar de klachten zich bevinden en neemt alle orgaanstelsels door in het gesprek.

Ook bij artsen is de term syndroomverschuiving bekend: een voorbeeld hiervan: je hebt iets op de huid, en smeert dit vervolgens weg met een zalfje. Dan later komen longklachten en neem je puffs en de longen verbeteren wel. Maar nog later ontstaat onrust of soms gedragsklachten.

Klassiek Homeopathische medicijnen kunnen doordat ze de dynamis ofwel eigen herstelvermogen weer goed laten werken, de syndroom-verschuiving keren.

Iemand herstelt daarna zelf, waardoor klachten naar de oppervlakte komen, er uitscheidingen ofwel opruiming van afvalstoffen komt vanuit de diepte. In die diepte bevindt volgens Hahnemann de kern van ziekte. Na herstel zie je vervolgens een proces met verbetering via een bepaald patroon.

Dit beschreef ook de natuurgeneeskundige arts Dr. Reckeweg die dit bij zijn patiënten zag, eerst waren klachten nog oppervlakkig en hij noemde dit fase 1.

Tussen de fasen is een rustfase en via fase 2 en na fase 3 is er neerslag en achteruitgang van weefsel en structuur met in fase 6 de diepste klachten, waarbij verderop in het schema verandering van structuur bepalend is of omkering nog mogelijk is.

Dr. Reckeweg geeft het bestaan van rustfasen aan ofwel stille fasen tussen de fasen in, waarin een klacht (uit voorgaande fasen) niet hersteld is, maar zich dan vaak tijdelijk niet openbaart.

Ook Dr. Hering als arts, keek kritisch naar zijn patiënten en ontdekte patronen waarlangs mensen dieper ziek werden gedurende langere tijd. En mensen later omgekeerd ook weer terug via die patronen na andere behandeling genazen. Hij legde wat hij waarnam vast in regels. De klachten verschuiven van 1 vitale organen naar minder vitale plekken, 2 van binnen letterlijk naar buiten, 3 van boven naar de voeten en soms handen toe en 4 soms terug naar lichtere oude klachten van vroeger die vervolgens ook kalmeren.

Bij deze holistische kennis, wordt altijd naar de gehele mens en ziekte gekeken. In de klassieke homeopathie, wordt met de juiste medicijnen gewerkt, die de blokkade(s) in de dynamis opheffen. En daarmee kan het lichaam ook weer de vaak opgestapelde afvalstoffen weer uitscheiden Het eigen herstelvermogen werkt weer beter en deze kan zelf weer aanzetten tot een herstelproces.

Lees hieronder verder over Onderzoek, Wetgeving en Links

Belt u gerust voor informatie of het maken van een afspraak: contact

Homeopathie/over de behandeling

Meer over behandeling

Meer over klachten/voor wie?

Privacy

Vergoedingen & Tarieven

Empirisch Onderzoek is gebaseerd op resultaten bij patiënten

Van uit opgeschreven observaties zijn er casussen dus patiënt verhalen beschreven die positieve uitkomsten hebben, na behandeling van de dynamis met klassieke homeopathie. Nadat de dynamis weer goed werkte, volgde zelf-herstel vanuit deze kracht van klachten en vaak voor langere tijd.

Natuurlijk is er een grens tot waar herstel weer kan plaatsvinden, als er nog geen definitieve dus onomkeerbare schade is ontstaan aan weefsel zijn er vele mogelijkheden. Dan kan nog wel vaak de pijn door bijkomende steriele ontsteking of irritatie bij gewrichtsslijtage na herstel in vitaliteit, en na een herstelproces door het eigen herstelvermogen verbetering volgen. Botvergroeiïng bij reuma-aandoeningen verdwijnt niet maar het proces kan stoppen waardoor pijn kan afnemen.

Ook hangt het af van toxische of andere belasting die chronisch aanwezig is voor iemand en doorlopend de vitaliteit aantast, dan is een homeopathisch medicijn daar niet tegen opgewassen. Een doorlopende belasting van buitenaf, denk aan toxinen op het werk, kan een blokkade vormen voor behandeling en zal zelf ook weggenomen moeten worden.

Internationaal Wetenschappelijk Onderzoek Homeopathie

Het is inmiddels vrij bekend dat wetenschappelijke- en andere onderzoeken worden geweigerd voor publicatie door tijdschriften die aanzien hebben. Daardoor is de uitkomst van wat openbaar gepubliceerd wordt niet representatief. Geld speelt daarbij een belangrijke rol. Dit geldt natuurlijk ook voor Wetenschappelijk Onderzoek over de werking van Homeopathie.

Onafhankelijk onderzoekers die vanwege hun beroep en mogelijkheden, zoals biochemici die buiten de grootste bedrijven werken, wel de zuivere uitkomsten van hun onderzoeken kennen en willen doorgeven, krijgen hun resultaten niet altijd gepubliceerd in de als normgevende en vooraanstaande Literatuur. Daardoor worden ook artsen niet altijd van de juiste onderzoeksinformatie voorzien.

Dr. Baumgartner is wetenschappelijk onderzoeker uit Zwitserland bij onderzoeksinstituut GIRI, Group Internationale de Recherche sur l ’ Infinitésimal, en deed onderzoek naar de aanwezige meetbare energetische frequentie van water.

Vervolgens werd deze natuurkundig meetbare frequentie vergeleken in dezelfde wetenschappelijk opgestelde onderzoeksetting, met water met een gelijke basisfrequentie van nature, dat vervolgens in aanraking werd gebracht met een bepaald homeopathisch geschud en verdund medicijn gemaakt volgens het procedé van Hahnemann zoals door een officiële apotheek wordt bereid en was de frequentiemeting aantoonbaar anders geworden.

De natuurkundig gemeten waarden van de frequentie waren daarna aantoonbaar meetbaar anders en veranderd qua vorm en patroon in energiefrequentie in de tweede meting van het water, nadat het dus kort ervoor met een homeopathisch medicijn in aanraking was gebracht.

Ook radiogolven en WIFI zijn frequenties die aantoonbaar meetbaar zijn met natuurkundige meetinstrumenten en toch niet waarneembaar zijn voor ons als mensen en wel opgepakt kunnen worden met de juiste ontvang- en weergaveapparatuur.

Het is in alle gevallen informatie in de vorm van een trilling vanuit een trillingsbron en die vervolgens opgepakt kan worden. Hoe dichter bij de bron, hoe sterker het meetbaar is, dit geldt ook voor alle andere bronnen met frequentie, zoals vlakbij een WIFI bron het veel sterker meetbaar is als ver er vandaan, er is dan een bereik van zo’n paar honderd meter, en beter naarmate je vlak bij een bron bevindt.
Zie voor meer informatie over Wetenschappelijk Internationaal Onderzoek door het Zwitsers Onderzoeks Instituut in Bern, Zwitserland en door meer Instituten voor Internationaal Onderzoek op:

www.homeopathie.nl

(en klik daarna op <- linksboven op uw scherm om hier weer terug te keren)

Wetgeving sinds begin 2017

Op 1 januari 2017 is de wet Wkkgz ingegaan die alle behandelaars in Nederland verplicht aangesloten te zijn bij een instantie die kwaliteit van zorg waarborgt. Mijn praktijk is daarvoor aangesloten bij de RBCZ. De wet bepaalt ook dat er goed overleg moet zijn van behandelaar en patiënt samen op elk moment over de behandeling. Er is een mogelijkheid voor bemiddeling bij een klacht, maar alleen als je er samen na goed overleg niet uitkomt.

Na het vroegere College ter Bescherming van Persoonsgegevens die privacy verplicht stelde, zorgt vanaf 25 mei 2018 de AVG hiervoor. Lees meer bij privacy

Links

Wereldwijde informatie: www.worldhomeopathy.org

(en klik na uw bezoek via de link op <- linksboven op uw scherm om hier weer terug te keren)

Aanbevolen: (ook voor gift)

Homeopaten Zonder Grenzen in Afrika

(klik na uw bezoek via de link op <- linksboven op uw scherm om hier weer terug te keren)


De praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging voor Klassiek Homeopaten, de N.V.K.H. als Register Homeopaat NVKH Nederlandse Vereniging Klassiek Homeopaten. De RBCZ is koepelorganisatie.
Er worden hoge eisen aan mij gesteld voor o.a. intervisie met collega’s, hygiëne, praktijkvoering, nascholingen, waarneming, visitatie en veiligheid door de NVKH.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-6.png

Links: www.nvkh.nl en RBCZ (en klik na uw bezoek via de link op <- linksboven op uw scherm om hier weer terug te keren)

Vermelding in een bedrijvenregister vermelding ander bedrijvenregister

Bellen voor informatie of het maken van een afspraak

Lees meer over:

Homeopathie/over de Behandeling

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-1.png

Meer over behandeling

Meer over klachten/voor wie?

Vergoeding en Tarieven

Algemeen over de werking homeopathie

Privacy